برگزاری سمینار اصول دیجیتال مارکتینگ در دانشگاه علم و صنعت ایران - آکادمی دیجیتال مارکتینگ