تغییر ساعت برگزاری جلسه اول دیجیتال مارکتینگ - آکادمی دیجیتال مارکتینگ