شناسایی و برطرف کردن نقایص در صفحه ی فرود - آکادمی دیجیتال مارکتینگ