دوره ECRM : آموزش مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی 12 ساعت