دوره ECRM : آموزش مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در 12 ساعت