دوره طراحی کمپین تبلیغات دیجیتال (12 ساعت همراه با ویدیو کلاس)