دوره های تخصصی دیجیتال مارکتینگ

متخصص رشد کسب و کارها در فضای دیجیتال شوید

دوره های ویژه

⏳ 200 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 26 شهریور

تک دوره های تخصصی

دوره جامع مدیریت دیجیتال مارکتینگ شامل دوره های زیر می شود که شما می توانید به صورت جداگانه نیز در آنها شرکت کنید

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 26 شهریور

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 1 شهریور

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 5 شهریور

⏳ 20 ساعت | 📅 زمان برگزاری دوره بعدی: 8 شهریور

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 5 شهریور

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 12 شهریور

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 12 شهریور

⏳ 12 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 27 شهریور

⏳ 12 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 10 مهر

⏳ 16 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: به زودی

⏳ 8 ساعت | 📅 زمان برگزاری دوره بعدی: به زودی

دوره های تکمیلی

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 10 شهریور

⏳ 40 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: به زودی

⏳ 20 ساعت | 📅 زمان برگزاری دوره بعدی: به زودی