نام پکیج مقدار اکانت (لیرترکیه) قیمت فروش (ریال)
A ۱۱۰ ۱,۸۷۰,۰۰۰
B ۲۵۰ ۴,۱۸۰,۰۰۰
C ۵۰۰ ۸,۲۵۰,۰۰۰
D ۷۵۰ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
E ۱,۲۵۰ ۱۹,۸۰۰,۰۰۰
F ۱,۷۵۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
G ۳,۵۰۰ ۵۳,۹۰۰,۰۰۰
H ۸,۵۰۰ ۱۲۹,۰۳۰,۰۰۰

با توجه به افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته، برای ارائه خدمات ادوردز مجبور به افزایش قیمت پکیج‌ها به میزان ۱۰درصد هستیم.