نام پکیج مقدار اکانت (لیرترکیه) قیمت فروش (ریال)
A ۱۱۰ با شماره ۸۸۳۵۷۳۱۴ تماس بگیرید
B ۲۵۰ با شماره ۸۸۳۵۷۳۱۴ تماس بگیرید
C ۵۰۰ با شماره ۸۸۳۵۷۳۱۴ تماس بگیرید
D ۷۵۰ با شماره ۸۸۳۵۷۳۱۴ تماس بگیرید
E ۱,۲۵۰ با شماره ۸۸۳۵۷۳۱۴ تماس بگیرید
F ۱,۷۵۰ با شماره ۸۸۳۵۷۳۱۴ تماس بگیرید
G ۳,۵۰۰ با شماره ۸۸۳۵۷۳۱۴ تماس بگیرید
H ۸,۵۰۰ با شماره ۸۸۳۵۷۳۱۴ تماس بگیرید