اهمیت، چگونگی قیمت گذاری هر چه بهتر در آمیخته بازاریابی (4P)