هدف‌گذاری در دیجیتال مارکتینگ، هدف گذاری SMART و مراحل تدوین- آکادمی دیجیتال مارکتینگ