بهنام کشانی

درباره استاد

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA) دیجیتال مارکتر – مشاور و مدرس دیجیتال مارکتینگ

دوره های استاد