آمیخته بازاریابی / آمیخته بازاریابی در دیجیتال مارکتینگ چه کاربردی دارد?